fbpx
09 February

“ธรรมกาย” พบแล้วกลางเมืองกว่างโจว

ร่องรอยธรรมกายกลางเมืองกว่างโจว เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของโครงการสืบค้าคัมภีร์โบราณ”หลักฐานธรรมกาย” บนเส้นสายไหมทางทะเล ในที่นี้กล่าวถึงร่องรอยปฏิมากรรมภายในวัด Hualin temple 华林寺 และวัด Guangxiao temple 光孝寺 โดยเป็นวัดหัวหลินเป็นวัดเกี่ยวกับปรมาจารย์ตั๊กม้อ

09 February

คัมภีร์ทองคำ : คัมภีร์ปรัชญาปารมีตา

คัมภีร์ปรัชญาปารมีตาจารึกด้วยทองคำเป็นอักษร รัญชนะลิปีหรืออักษรเนวา อายุ800-900ปี ได้เก็บรักษาไว้ในวัดหิรัญวรรณวรมหาวิหาร โดยชาวพุทธวัชรญาณซึ่งล้วนแล้วคือตระกูลศากยะวงศ์ ตระกูลศากยะวงศ์นี้ได้หมุนเวียนกันมาดูแลวัดดูแลคัมภีร์ครอบครัวละ1เดือน มาสวดมนต์บทปรัชญาปารมีตา กันทุกวัน แม้ในยามสงครามทำลายพระพุทธศาสนาออกจากประเทศเนปาล ก็ยังสามารถรักษาคัมภีร์นี้ไว้ได้ด้วยกลอุบายต่าง เพื่อความอยู่รอดของคัมภีร์และโบราณวัตถุต่างภายในวัด ซึ่งทำให้ทุกคนเห็นได้ว่า ในแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคต้องเอาตัวรอดและปกป้องรักษาหลักฐานต่างๆที่บรรพบุรุษได้สร้างอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

09 February

สมาธิในนอร์เวย์

“สมาธิในนอร์เวย์” บทสัมภาษณ์ การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศนอร์เวย์ โดยคุณฉันทนา แบร์ และ บทสัมภาษณ์คุณ Mr.Thøger Nordbø เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิของชาวนอร์เวย์ ซึ่งคุณ Thøger ได้สาธิตวิธิปฎิบัติ และให้หลักการง่ายๆในการนั่งสมาธิ ว่า “…ความสบายกายนี้เองจะนำไปสู่ความสบายของใจ…” การสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้รับความเมตตา จากท่านเจ้าคุณ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. President : DIRI-Board of Directors เป็นผู้สัมภาษณ์

Meditation in Tham Scripts Manuscripts-DIRI
31 January

Meditation in Tham Scripts Manuscripts

สมาธิภาวนาในคัมภีร์อักษรธรรม (Meditation in Tham Scripts Manuscripts) Research by : Dr Kijchai Urkasam บทคัดย่อ โยคาวจรเป็นศัพท์ที่นักวิชาการตะวันตกบัญญัติข้ึน เพื่อความสะดวกในการเรียกพุทธศาสนา ที่ได้รับการนับถือปฏิบัติแพร่หลายในแถบดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 25 (Crosby 2000:141) คัมภีร์พุทธศาสนาอักษรธรรมของโยคาวจรมีมุมมองในทางปฏิบัติสมาธิภาวนา การตีความในคัมภีร์จะใช้ความหมายหรือคำจำกัดความตามท่ีปรากฏในพระบาลีมาเป็นหลักเกณฆ์ไม่ได้ทั้งหมด จึงให้ภาพแตกต่างไปจากที่ทราบกันในวงความรู้เถรวาท กระบวนการปฏิบัติสมาธิภาวนาของวิชชาธรรมกาย สั่งสอนโดยพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ในครึ่งท้ายพุทธศตวรรตที่ 25 ต่อมาถึงพุทธศตวรรษที่ …