fbpx
dhammakaya in Suvarnaprabhasasutra
02 August

ธรรมกายในสุวรรณประภาสสูตร (Suvarṇaprabhāsasūtra) พระสูตรโบราณ ในราวปีพุทธศักราช 957

ธรรมกาย เป็นที่รู้จักของชาวพุทธนิกายต่างๆ ในทุกยุคสมัย หากแต่ความหมายของ  “ธรรมกาย” ในความเข้าใจของชาวพุทธนั้นมีความหลากหลายและแปรเปลี่ยนตามกาลเวลา (พระครูวิเทศสุธรรมญาณ 2558: 11-17; Makransky 1997: 23-83)  สุวรรณประภาสสูตร เป็นตัวอย่างหนึ่งของพระสูตรที่ใช้คำว่าธรรมกายในหลายความหมาย และมีประเด็นน่าสนใจที่อาจสื่อความเกี่ยวกับดวงธรรม ที่นำเข้าไปถึงพระภายในด้วย บทความนี้จะศึกษาเฉพาะเรื่องของธรรมกายก่อน สุวรรณประภาสสูตร เป็นหนึ่งในพระสูตรสำคัญที่ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมาก นิยมคัดลอกเนื้อหาและแปลเป็นภาษาท้องถิ่นหลายภาษาและหลายครั้ง ฉบับเก่าแก่ที่สุดมีเนื้อหาสั้นที่สุด คือ 19 บท แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ทั้งเนื้อหาของพระสูตรก็มีความหลากหลาย มิได้กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมด จึงทำให้นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่า พระสูตรนี้เขียนขึ้นโดยนำเนื้อหาจากหลายแห่งมารวมกันและค่อยๆ …

09 February

วิชชาธรรมกาย คืออะไร

DIRI Interview EP3 : บทสัมภาษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วิชชาธรรมกาย ในหัวข้อ “ความหมายของ วิชชาธรรมกาย” โดย พระมหาอริยะ อริยชโย ป.ธ.9 ผู้ช่วยนักวิจัยสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI)