fbpx
09 February

ชีวิตพระนักศึกษาในต่างแดน

“ชีวิตพระนักศึกษาในต่างแดน” เนื่องจากที่นอร์เวย์เป็นแห่งเก็บรวบรวมคัมภีร์พุทธศาสตร์โบราณ อายุหลายพันปีที่ถูกส่งต่อมาจากตะวันออกกลาง ทำให้ทางสถาบันวิจัย DIRI ได้เห็นถึงความสำคัญ จึงมีนักวิจัยของสถาบันได้อาสาเข้าไปร่วมทำงานวิจัยที่นอร์เวย์ เพื่อที่จะติดตาม ศึกษา ค้นคว้า ทำการวิจัยคัมภีร์ต่างๆ ที่นั่นร่วมกับนักวิจัยท่านอื่นๆ เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้มาเผยแผ่ ให้ชาวโลกได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และผู้ที่ในทำงานวิจัยในนอร์เวย์นี้ คือ พระวีรชัย เตชงฺกุโร นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยออสโล ซึ่งการปฏิบัติศาสนากิจ ของท่านจะเป็นอย่างไร จะลำบากขนาดไหน และจะพบหลักฐานธรรมกายหรือไม่

09 February

สมาธิในนอร์เวย์

“สมาธิในนอร์เวย์” บทสัมภาษณ์ การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศนอร์เวย์ โดยคุณฉันทนา แบร์ และ บทสัมภาษณ์คุณ Mr.Thøger Nordbø เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิของชาวนอร์เวย์ ซึ่งคุณ Thøger ได้สาธิตวิธิปฎิบัติ และให้หลักการง่ายๆในการนั่งสมาธิ ว่า “…ความสบายกายนี้เองจะนำไปสู่ความสบายของใจ…” การสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้รับความเมตตา จากท่านเจ้าคุณ พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. President : DIRI-Board of Directors เป็นผู้สัมภาษณ์