fbpx
mahayana-diri
06 May

การศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในยุคที่เชื่อมโยงระหว่างสำนักพุทธศาสน์ดั้งเดิม กับพุทธศาสน์มหายาน

พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยถือเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สืบทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน พระไตรปิฎกที่ตกทอดมานั้นมีความเป็นไปได้ว่า ได้รับการสืบทอดต่อๆกันมา หรืออย่างน้อยก็เป็นไปตามที่พระโบราณจารย์ได้รจนาเรียบเรียงเอาไว้ และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแน่นแฟ้น กับพระพุทธศาสนาเถรวาทในดินแดนเอเชียอาคเนย์ เช่น ศรีลังกา พม่า เขมร และประเทศอื่นๆ ในแถบเดียวกัน แต่ถึงแม้ว่า คัมภีร์ในดินแดนสุวรรณภูมิ จะมีคัมภีร์พุทธศาสตร์ที่พรั่งพร้อมอย่างไรก็ตาม ยังมีคัมภีร์ที่ถือเป็นบันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตกทอดมาในดินแดนอื่น นอกเหนือจากสุวรรณภูมิในช่วงเวลาและเส้นทางที่คำสอนของพระบรมศาสดา เดินทางจากอินเดีย สู่อารยประเทศ เช่น จีน และทิเบต โดยมีเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางหลัก และส่ิงที่น่ายินดีประการหนึ่งคือ ดินแดนในแถบนั้น ยังมีคัมภีร์ที่มีอายุยืนยาว หลงเหลือมาเป็นมรดกให้กับชาวพุทธ และชาวโลกได้ศึกษา สืบค้นถึงคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันต่อไป …

cambodian-book-DIRI
09 March

ร่องรอยธรรมกายในพระไตรปิฎกไทย และเขมร

HIGHLIGHTS:  – ทำไมภาษาบาลีถึงสำคัญ  – ภาษาบาลีมีที่มาอย่างไร  – ทำไมพบ “ธรรมกาย” อยู่ในพระไตรปิฎกไทย และเขมร สืบเนื่องจากภาษาบาลีเป็นตันติภาษามีความมั่นคงและมีระเบียบแบบแผน ในการธำรงรักษาความหมายดั้งเดิมของพระพุทธธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา รุ่นสู่รุ่น สืบเนื่องต่อกันมาในรูปแบบของการทรงจำกล่าว บอก พระไตรปิฏกเพื่อเห็นความสำคัญในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงคำว่า ธรรมกาย ไว้ จึงได้มีพิธีการอัญเชิญคำว่า ธรรมกาย ในพระไตรปิฏกฉบับบาลีสยามรัฐ มาประดิษฐานไว้ที่หน้ามุขพระอุโบสถวัดพระธรรมกาย เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นความสำคัญของคำว่า ธรรมกาย ที่จารึกบันทึกสืบกันมายาวนาน จากประเทศอินเดีย ศรีลังกา และอัญเชิญมาสู่สยามการบันทึกแบบแปลทับศัพท์บาลีนั้นคือ ไม่มีการตีความ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมเพื่อรักษาและอมความหมายของวาระพระบาลีไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงดังนั้นพระบาลี  …

พระนาคปรก-DIRI
06 March

พระพุทธรูปนาคปรกศิลาในประเทศไทยและการทำสมาธิภาวนา

HIGHLIGHTS:  – พระพุทธรูปนาคปรกในประเทศไทย  – ที่มาของพระพุทธรูปนาคปรก  – สัญญลักษณ์ของการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน พระพุทธรูปนาคปรกในประเทศไทยมักเป็นที่รู้จักคุ้นเคยว่าเป็นพระพุทธรูปปางมุจลินท์ ที่แสดงเรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยวิมุติสุขหลังการตรัสรู้ ตามที่ปรากฏในมุจลินทสูตร ว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสรู้ใหม่ๆ ประทับอยู่ที่ควงไม้มุจลินท์ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลา ก็สมัยนั้นแล พระผู้มีพระภาคประทับนั่งเสวยวิมุติสุขด้วยบัลลังก์อันเดียวตลอด 7 วัน สมัยนั้น อกาลเมฆใหญ่บังเกิดขึ้นแล้ว ฝนตกพรำตลอด 7วัน มีลมหนาวประทุษร้าย ครั้งนั้นแล พระยามุจลินทนาคราชออกจากที่อยู่ของตน มาวงรอบพระกายของพระผู้มีพระภาคด้วยขนดหาง 7 รอบ แผ่พังพานใหญ่เบื้องบนพระเศียรด้วยตั้งใจว่า ความหนาวอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค ความร้อนอย่าได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาค สัมผัสแห่งเหลือบ ยุง …

09 February

หลักฐานธรรมกาย ในประเทศไทย ตอนที่ 2

เนื่องด้วย “วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปีเป็นวันที่เราจะนึกถึง พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านได้สละชีวิตในการนั่งสมาธิจนเข้าถึงธรรมกาย ทางสถาบัน DIRI จึงขอน้อมนำการบรรยายหลักฐานธรรมกายทางโบราณสถานในประเทศไทย ตอนที่ 2 บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ซึ่งบรรยายโดย พระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. ประธานอำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)