fbpx

หลักฐานธรรมกาย ครั้งที่ 3

สาระสำคัญ เป็นอรรถเป็นธรรม มีหลักฐานบ่งชัดเจน เมื่อท่านที่ได้รับหนังสือนี้แล้ว ได้โปรดอ่านศึกษาให้ละเอียด แล้วนำไปขยายผล ให้แก่สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบความรู้จริงนี้ด้วย สมกับที่นักปราชญ์บัณฑิต ได้รจนาบทธรรมคุณไว้ว่า “สวากขาโตภะคะวะตา ธัมโม ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั้นบริสุทธิ์ประเสริฐ เมี่อแสดงแล้วไพเราะเบื้องต้น ท่ามกลางเบื้องปลายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาดสันทิฏฐิโกอะกาลิโกไม่มีการถูกจำกัดด้วยกาลเวลาแล้วเป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาศึกษาพิสูจน์ดังคำที่ว่าเอหิปัสสิโกและควรน้อมนมาไว้ในตน โอปะนะยิโก เพื่อฝึกฝนประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอให้ต่อเนื่อง แน่นอนก็จะเกิดผลรับรู้ได้ด้วยตนเอง เป็น ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูห